REGULAMIN FUNDACJI ROZWOJU TAŃCA BALETKA W LEGIONOWIE

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W ramach działalności Fundacji Rozwoju Tańca Baletka z siedzibą przy ul. Sobieskiego 6D, 05-120 w Legionowie, KRS:0000349609, NIP:5361883377, organizuje kursy tańca zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie: https://baletka.edu.pl/szkola-tanca-legionowo/cennik/

2. Fundacja Rozwoju Tańca Baletka dzieli się na dwie kategorie uczestników zajęć – uczestnik/kursant oraz uczeń klasy. Osoby przynależące do klasy obowiązuje cały regulamin i punkty dotyczące uczniów klas. Uczestników/kursantów obowiązuje regulamin z wyłączeniem punktów odnoszących się do uczniów klas.

3. Zapisanie się na kurs tańca oraz korzystanie z usług zobowiązuję klienta do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go. W przypadku gdy kursantem jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej rodziców/prawnych opiekunów.

4. Teren Fundacji Rozwoju Tańca Baletka jest w pełni terenem prywatnym, nie jest przestrzenią publiczną i nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Fundacji Rozwoju Tańca Baletka znajdować się mogę tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Fundacji Rozwoju Tańca Baletka. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Ze względu na unikalny klimat oraz specyfikację zajęć, która jest również przedmiotem usługi Fundacji Rozwoju Tańca Baletka chroni prywatność swoich klientów oraz pracowników. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy lub nękania.

5. Fundacja Rozwoju Tańca Baletka informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób nie będących naszymi klientami. Codzienna praca Fundacji Rozwoju Tańca Baletka nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki.

6. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Uczestnika każdorazowo Fundacja Rozwoju Tańca Baletka usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. Szkołą Tańca Baletka. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni Uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

§2 ZAPISY NA ZAJĘCIA

1. Na kurs tańca prowadzony przez Fundację Rozwoju Tańca Baletka mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby niepełnoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant” lub „Uczestnik”).

2. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać na trzy sposoby:
a. osobiście w recepcji siedziby Fundacji Rozwoju Tańca Baletka,
b. telefonicznie (w godzinach otwarcia recepcji),
c. wypełniając formularz zapisu zamieszczony na stronie https://baletka.edu.pl/zapisy/

3. Warunkiem zapisania się na zajęcia jest opłata karnetu/jednorazowego wejścia zgodnie z aktualnym cennikiem oraz przesłanie potwierdzenia przelewu nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

4. Płatności za karnety miesięczne powinny być uregulowane do 10 dnia miesiąca rozliczeniowego.
a. Kursantom, którzy dokonają wpłaty za karnet miesięczny do 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy, przysługuje dodatkowe 5% zniżki.

5. Opłata za karnet miesięczny jest stała, niezależnie od dni roboczych w danym miesiącu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w danym miesiącu jest połowa lub mniej zajęć, między innymi ze względu na święta, ferie zimowe, przerwy wakacyjne. W takim przypadku cena karnetu jest pomniejszona o połowę. 6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i wynosi nie więcej niż 20 osób. Ze względów bezpieczeństwa o ewentualnym ograniczeniu osób na sali decyduje Fundacja Rozwoju Tańca Baletka.

§3 OPŁATY

1. Osobiście, w recepcji fundacji, gotówką lub kartą płatniczą:

2. Przelew na konto podane na stronie internetowej: https://baletka.edu.pl/zapisy/

3. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę, proszone są o poinformowaniu o tym przed dokonaniem płatności. Paragony bez NIP-u nie mają możliwości wymiany na fakturę. Zasada ta nie obejmuje osoby fizycznej bez NIP-u.

4. Opłaty są dokonywane według aktualnego cennika: https://baletka.edu.pl/szkola-tanca-legionowo/cennik/

§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia.

2. Fundacja zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym semestrze: https://baletka.edu.pl/zajecia-baletowe-legionowo/

3. W przypadku, kiedy liczba osób w grupie spadnie poniżej 8, Szkoła ma prawo do połączenia grup o tym samym poziomie zaawansowania.

4. W przypadku wskazanym w punkcie 3, uczestnik, któremu taka zmiana uniemożliwiła wzięcie udziału w zajęciach, może przeznaczyć niewykorzystane wejście na zajęcia w innej grupie w miesiącu, w którym wejście przepadło. Jeśli jest to niemożliwe z uwagi na nieobecność w ostatnim tygodniu miesiąca, uczestnik ma prawo wykorzystać wejście w pierwszych 7 dniach nowego miesiąca.

5. W przypadku odwołania zajęć z winy Fundacji, Fundacja zobowiązuje się w przeciągu 7 dni wyznaczyć nowy termin odrobienia zajęć. Zajęcia zostaną odrobione nie później niż 30 dni od daty ich odwołania.
a. W przypadku, w którym taka zmiana uniemożliwia kursantowi wzięcie udziału w zajęciach, można:
b. Wykorzystać wejście na innych zajęciach dostosowanych do wieku dostępnych w aktualnym grafiku.
c. Ubiegać się o zwrot kosztów związanych z niewykorzystanym wejściem z winy Fundacji.
d. Ubiegać się o jednorazowe pomniejszenie opłaty za kolejny miesiąc.

6. W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na grupie wskazanej przez jego trenera prowadzącego. By mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędne jest zgłoszenie nieobecności minimum 24h przed terminem zajęć. Osoby, które nie poinformowały o nieobecności min. 24h przed terminem zajęć nie mają prawa do odrobienia zajęć w tym trybie.

7. Fundacja Rozwoju Tańca Baletka zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające na tym, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, Fundacja Rozwoju Tańca Baletka nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość.

8. W trakcie trwania pandemii Sars Cov 2, w przypadku odbywania kwarantanny, kursant ma prawo do:
a. Odrobienia wejść z karnetu miesięcznego na innych zajęciach dostosowanych do wieku dostępnych w aktualnym grafiku, nie później niż 14 dni od zakończenia kwarantanny.
b. Zrealizowania zajęć on-line za pomocą aplikacji ZOOM podczas trwania zajęć stacjonarnych.

9. Uczniowie z klas mają obowiązek obecności na 80% zajęć. W przypadku niższej frekwencji Fundacja Rozwoju Tańca Baletka ma możliwość wykluczenia z występów ze względów na brak odpowiedniego przygotowania.

10. Uczniowie z klas podczas występów/pokazów/konkursów oraz w innych wyjątkowych sytuacjach po uprzednim poinformowaniu Fundacji, m.in. na próbach do występu, materiałach nagrywanych na potrzeby reklamowania Fundacji występują w jednolitych strojach.
a. Zamówienie strojów jest realizowane przez Fundację.
b. Uczniowie klas są zobowiązani do zakupu jednolitego stroju grupowego. Osoby, które nie dokonają zakupu stroju, nie wezmą udziału w występie/pokazie/konkursie.

11. Przebieg zajęć, metodyka oraz wizerunek osób na zajęciach są objęte prawem autorskim. a. Rejestrowanie, powielanie, udostępnianie, rozpowszechnianie jest surowo zabronione i nie może odbywać się bez zgody Fundacji. Kierownictwo z przykrością deklaruje, że każde takie naruszenie będzie zgłaszane do odpowiednich służb. W przypadku udzielenia zgody poprzez kierownictwo Fundacji, klient lub osoba udostępniająca nagranie/zdjęcie jest zobligowana do oznaczenia profilu Fundacji w mediach społecznościowych.

12. Fundacja Rozwoju Tańca Baletka informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z umiejętności instruktora. Zajęcia prowadzone w Fundacji Rozwoju Tańca Baletka są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.

13. Fundacja Rozwoju Tańca Baletka nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

14. Instruktor w Fundacji Rozwoju Tańca Baletka prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (instruktora) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

15. Na stronie internetowej jest zamieszczony całoroczny harmonogram zajęć, wraz z przerwami świątecznymi, feriami i wakacjami: https://baletka.edu.pl/zajecia-baletowe-legionowo/

16. Instruktor ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
a. Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort innych uczestników zajęć.
b. Jeśli pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą zapłacił.
c. Pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe.

17. Każda osoba, która przebywa na terenie Fundacji Rozwoju Tańca Baletka musi być na liście uczestników na zajęcia. W przypadku braku obecności na liście, osoba jest zmuszona opuścić Szkołę Tańca Baletka w trybie natychmiastowym. Każda lista określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Fundacji Rozwoju Tańca Baletka w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

§5 BEZPIECZEŃSTWO

1. Fundacja Rozwoju Tańca Baletka informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. Uczestnik taką szczegółową deklarację składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

2. Korzystanie ze sprzętu będącego na sali wbrew poleceniom instruktora lub jego zastosowaniu, ze względów bezpieczeństwa jest definitywnie zabronione.

3. Definitywnie zabrania się przebywania na sali, korzystania ze sprzętu, dynamicznego poruszania się po terenie placówki przed rozpoczęciem się zajęć i przed pojawieniem się instruktora na sali. Uczestnicy niepełnoletni przed rozpoczęciem zajęć mają obowiązek bezpiecznego przebywania w szatni.

4. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. Przebywanie na terenie Sali nie jest możliwe bez odpowiedniego obuwia.

5. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl tańca. Informacje o stosownym obuwiu i stroju znajdziecie Państwo na https://baletka.edu.pl/szkola-tanca-legionowo/faq/

6. Fundacja Rozwoju Tańca Baletka informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Fundacji. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

7. Po zakończonych zajęciach, przed opuszczeniem szatni Kursant ma obowiązek pozostawić po sobie porządek – zabranie wszystkich swoich rzeczy, zachowaniu higieny, pozostawieniu po sobie przestrzeni w stanie nienaruszonym.

8. W przypadku pozostawienia rzeczy po opuszczeniu szatni lub przestrzeni wspólnych, recepcja deklaruje zabezpieczenie tych rzeczy i przetrzymanie ich przez 14 dni od momentu zgłoszenia.

9. Uczestnik i/lub klient ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń instruktora lub pracownika szkoły.

10. Zabrania się wnoszenia na sale taneczną jedzenia i ciepłych napojów. Napoje zimne mogą być wnoszone i spożywane w miejscu wyznaczonym na terenie Sali, za zgodą instruktora w trakcie zajęć. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się spożywania napojów poza czasem wskazanym przez instruktora.

11. Uczestnik oczekujący na zajęcia powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając spokoju.

12. W przypadku niezastosowania się do powyższego Szkoła ma prawo ze względów bezpieczeństwa wyprosić kursanta z zajęć.

§6 OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO Twoje dane przetwarzamy zgodnie z polityką prywatności, dostępną na stronie https://www.baletka.edu.pl/polityka-prywatnosci/

§7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej pobytu na terenie Szkoły Tańca Baletka bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Fundacji Rozwoju Tańca Baletka zajęć, wizerunku instruktora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, metodyki, materiałów edukacyjnych oraz choreografii przysługują wyłącznie Fundacji Rozwoju Tańca Baletka lub jej partnerom. Korzystanie z usług świadczonych przez Fundację i ww. treści nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez uczestnika praw własności intelektualnej.

§8 SIŁA WYŻSZA

1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Uczestnikiem.

4. W przypadku, gdy Uczestnik z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.

5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Uczestnikowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikiem.

6. Uczestnik będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.

7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Uczestnika sposób.

8. Uczestnik wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

Wykonanie: Globalmedia